hình Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê

Giờ Lễ

Ngày thường
5g30 Lễ Việt, 17g30: Lễ Hoa
Thứ Bảy, Thánh lễ thế cho Chúa Nhật
6g30 Lễ Việt, 19g30: Lễ Hoa
Chúa Nhật
5g30 Lễ Việt, 7g30: Lễ Hoa
8g30 Lễ Việt,
16g Lễ Việt, 17g30: Lễ Hoa
Chầu Thánh thể
14g30 mỗi Chúa Nhật
Giờ Giải Tội
14g - 17g mỗi thứ Bảy
8g - 10g thứ Năm trước thứ Sáu đầu tháng

Địa chỉ Giáo xứ

25 đường Học Lạc,
Phường 14, Quận 5,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@chatamvn.com
+84 8 3856 0274

Bản đồ